Konferencja i oficjalna premiera nowej odsłony serwisu Biblioteka Nauki

Zespół Platformy Otwartej Nauki ICM UW serdecznie zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej uruchomienie nowej odsłony serwisu Biblioteka Nauki, jako naszego najświeższego wkładu w rozwój infrastruktury, zasobów i kompetencji w obszarze Otwartej Nauki.

O Konferencji

Nowy serwis Biblioteki Nauki to okazja do podsumowania wieloletnich działań zespołu ICM UW na rzecz otwartości w nauce oraz spotkania z wydawcami i redakcjami czasopism naukowych, dzięki którym możliwe jest rozwijanie zasobów otwartej nauki. 

Chcemy porozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach wydawców oraz redakcji czasopism związanych z otwartym dostępem, w szczególności na tle europejskiej i krajowej polityki naukowej. Interesuje nas także międzynarodowa wymiana doświadczeń w obszarze zapewniania otwartości publikacji.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli unijnych oraz krajowych instytucji odpowiedzialnych za rozwój nauki i wdrażanie otwartego dostępu, a także przedstawicieli innych regionalnych platform udostępniających.

Konferencja planowana jest na dzień 15 czerwca bieżącego roku. Zachęcamy do zarezerwowania sobie terminu poprzez przesłanie zgłoszenia rejestracji, regularnego odwiedzania strony projektu oraz śledzenia mediów społecznościowych PON ICM. Szczegółowe informacje dotyczące programu i prelegentów zostaną udostępnione już wkrótce! 

O Bibliotece Nauki

Termin konferencji przypada w końcowej fazie realizacji trzyletniego projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. (łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł, dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł)

W ramach tego projektu pozyskaliśmy już do udostępniania ponad 300 nowych tytułów czasopism oraz kilkadziesiąt tysięcy nowych artykułów naukowych. Projekt obejmuje też przygotowanie mobilnych wersji wybranych książek naukowych. Jest to kontynuacja naszych dotychczasowych działań – obecnie udostępniamy w sposób otwarty w Internecie prawie 440 000 artykułów naukowych z ponad 1100 czasopism, zgromadziliśmy też prawie 600 książek naukowych.

Nowa odsłona naszej platformy “Biblioteka Nauki” prezentuje całość zasobów pełnotekstowych czasopism oraz książek, wraz z interfejsem do automatycznych importów oraz wprowadzania kolejnych zasobów przez redakcje i wydawców. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technicznych standardów, udostępniane na naszej platformie publikacje naukowe są widoczne wysoko w wynikach wyszukiwania w popularnych wyszukiwarkach i przez to łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Zadbaliśmy teraz o jeszcze bardziej atrakcyjną formę prezentacji publikacji na platformie i dodatkowe funkcje takie jak generowanie cytowań w popularnych formatach. Każde współpracujące z nami czasopismo dysponuje w serwisie własną “wizytówką”, w której może prezentować nie tylko zawartość poszczególnych wydań, ale też informacje o punktacji, wskaźnikach, składzie redakcji czy zasadach przyjmowania i recenzji tekstów. To duża pomoc w promocji nie tylko dla autorów tych publikacji, ale także dla samych wydawców i redakcji.

W ramach projektu realizujemy też serię szkoleń dla wydawców i redakcji, w trakcie których poruszamy m.in. aspekty prawne, techniczne i organizacyjne wydawania czasopism i książek naukowych w otwartym dostępie. Upraszczamy przechodzenie na otwarte licencje, co zalecało wydawcom polskich czasopism naukowych MNiSW oraz sygnatariusze Planu S, w tym Narodowe Centrum Nauki.

Nowa Biblioteka Nauki będzie miała swoją premierę w maju bieżącego roku, po czym będzie na bieżąco uzupełniana o nowo wydawane publikacje przez współpracujących z nami wydawców i redakcje.

Zapraszamy do współpracy!

Zasoby udostępniamy na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z wydawcami lub innymi podmiotami praw autorskich do tych publikacji. Publiczne finansowanie naszych działań pozwala nam udostępniać publikacje naukowe nieodpłatnie zarówno dla ich odbiorców, jak i wydawców oraz redakcji. Zgromadzenie na jednej, ogólnopolskiej platformie tak dużej liczby czasopism i książek naukowych pozwala z kolei osiągać korzyści skali – bardzo dobrą widoczność w Internecie w porównaniu do rozproszonych, pojedynczych stron domowych poszczególnych wydawców i redakcji.

Jednocześnie, otwarty dostęp oznacza, że nie wymagamy i nie potrzebujemy od naszych partnerów wyłączności na udostępnianie ich zasobów. Nie jesteśmy konkurencją dla innych form udostępniania publikacji.

Nasza platforma jest wyposażona w funkcje ułatwiające wydawcom i redakcjom zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. PBN).

Adres internetowy strony konferencji zostanie udostępniony wkrótce.